Tekstgrootte: A  A  A

SWOP-Research

Overeenkomstig met haar doelstellingen steunt SWOP-Research kwalitatief hoogwaardig onderzoek naar kanker van de urinewegen, in het bijzonder onderzoek naar prostaatkanker.

Lees meer

Nieuws

MRI en multivariabele risicostratificatie bij prostaatkankerscreening en een actief afwachtend beleid – promotie drs. Arnout Alberts

Op 10 januari 2018 promoveerde drs. Arnout Alberts op zijn proefschrift getiteld ‘MRI en multivariabele risicostratificatie bij prostaatkankerscreening en een actief afwachtend beleid’. Alberts was werkzaam binnen het prostaatkankerscreeningbureau, afdeling Urologie, Erasmus MC, onder leiding van onder meer Prof.dr. Monique Roobol en Prof.dr. Chris Bangma. Zijn proefschrift is tot stand gekomen op basis van ERSPC en PRIAS data.

Een korte samenvatting van het proefschrift van Alberts leert ons het volgende: Screenen op prostaatkanker met behulp van de PSA-bloedtest redt levens, maar gaat ook gepaard met grote nadelen. Zo ondergaan veel mannen onnodig belastende onderzoeken, zoals prostaatbiopten, en worden veel mannen gediagnosticeerd met niet-agressieve tumoren die nooit voor klachten zouden hebben gezorgd. Behandeling van deze niet-agressieve tumoren middels een operatie of bestraling kan echter wel gepaard gaan met vervelende bijwerkingen zoals incontinentie en/of impotentie.

In het proefschrift wordt aangetoond dat een berekening van het prostaatkankerrisico en het gebruik van de MRI-scan samen een beter inzicht geeft in de te verkiezen strategie voor de individuele patiënt, waarbij er een nauwkeuriger afweging mogelijk is tussen de voor- en de nadelen van prostaatkankerscreening. In dit proefschrift werd beschreven dat als deze strategie wordt gevolgd bij mannen die voor de vijfde keer werden gescreend in de Rotterdamse ERSPC-studie maar liefst 66% minder mannen een biopsie moet ondergaan en 66% minder mannen wordt gediagnosticeerd met niet-agressief prostaatkanker. Bij deze mannen wordt meestal een actief afwachtend beleid toegepast in plaats van een operatie of bestraling. Bij een actief afwachtend beleid wordt een strikt protocol gehanteerd, zoals vastgelegd in de vanuit Rotterdam gecoördineerde internationale PRIAS-studie. Hierbij wordt op vaste momenten de PSA-waarde gemeten en regelmatig een prostaatbiopsie genomen. De herhaalde biopsieën blijken behoorlijk belastend te zijn voor patiënten. In het proefschrift wordt nu aangetoond dat het gebruik van de MRI-scan voor een betere selectie kan zorgen van mannen die geschikt zijn voor een actief afwachtend beleid, maar dat ook het aantal herhaalbiopsieën veilig kan worden verminder zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van het beleid.


 

Oratie dr. Monique J. Roobol-Bouts, 2 maart 2018

Op 2 maart 2018 zal dr. Monique J. Roobol-Bouts haar benoeming tot bijzonder hoogleraar ‘Besliskunde in de Urologie’ aanvaarden met het uitspreken van een rede getiteld “De Tweede Druppel”.

De plechtigheid zal om 16.00 uur precies aanvangen in de Aula van de Erasmus Universiteit (Erasmus building), Burgemeester Oudlaan 50 te Rotterdam. De plechtigheid is openbaar en de rector magnificus nodigt u uit hierbij aanwezig te zijn.

De EAU publiceerde afgelopen week een interview met dr. Roobol, waarin zij de noodzaak van de toepassing van risicostratificatie benadrukt. Het interview kunt u hier teruglezen: http://uroweb.org/roobol-to-tackle-decision-making-challenges-in-urology-in-erasmus-trustfonds-inaugural-lecture/.


 

USPSTF past zijn aanbeveling over screenen op prostaatkanker aan

In 2012 bracht de United States Preventive Services Task Force (USPFTF – een onafhankelijk, gerenommeerd orgaan met als doel de gezondheid van alle Amerikanen te verbeteren door evidence-based aanbevelingen uit te brengen over screening, counseling en het preventief gebruiken van medicatie) een aanbeveling naar buiten ten aanzien van screenen op prostaatkanker. Dit betrof een ‘grade D recommendation’ wat zoveel betekende dat screening op prostaatkanker voor alle mannen werd afgeraden. Een advies waar menigeen zich niet in kon vinden, onder meer vanwege de gebruikte wetenschappelijke evidence en de samenstelling van de commissie die de evidence beoordeelde.

Afgelopen jaar heeft de USPFTF de evidence opnieuw bekeken en de nieuw beschikbaar gekomen evidence na 2012 meegenomen in hun overweging. Dit betrof onder meer de publicaties van de ERSPC studie in 2012 (New England Journal of Medicine) en 2014 (Lancet) die een voortdurend effect van screening op prostaatkanker laten zien ten gunste van de mannen die werden gescreend, alsmede de publicatie vanuit de ERSPC groep waarin werd aangetoond dat screening op prostaatkanker leidt tot een kleinere kans op de ontwikkeling van uitgezaaide prostaatkanker (Eur Urol, 2012). De USPSTF stelde hun advies bij van een ‘grade D recommendation’ naar een ‘grade C recommendation’, wat inhoudt dat voor mannen tussen de 55-69 jaar het screenen van prostaatkanker aangeboden mag worden nadat geïnformeerde besluitvorming heeft plaatsgevonden en de voor- en nadelen voldoende met de patiënt besproken zijn.


 

Aandacht voor de EAU-presentatie van dr. Roobol

Op het Europese Urologen Congres (EAU) in Londen hield dr. Roobol een presentatie betreffende de in oktober 2016 gepubliceerde ProtecT studie in het New England Journal of Medicine. De ProtecT studie is een gerandomiseerde studie waar prostaatkankerpatiënten willekeurig (random) een behandeling kregen toegewezen, te weten een radicale prostatectomie (het verwijderen van de prostaat door een operatie), radiotherapie of active monitoring (een vorm van active surveillance). De onderzoekers van de ProtecT studie vonden dat nadat de deelnemers gemiddeld zo’n tien jaar werden gevolgd het percentage dat overleed aan prostaatkanker in alle drie de groepen erg laag was en dat er geen verschil tussen de groepen bestond. Echter waren er binnen de active monitoring groep wel iets meer mannen met uitgezaaide prostaatkanker in vergelijking tot de mannen in de radicale prostatectomie en radiotherapie groepen. Dit getoonde verschil tussen de groepen zou er voor kunnen zorgen dat bij gelijke geschiktheid er misschien eerder voor radicale prostatectomie of radiotherapie gekozen zou kunnen worden.

Dr. Roobol toonde met data van de ERSPC Rotterdam studie aan dat het volgen van active surveillance voor laag-risico prostaatkanker niet geassocieerd is met een hoger percentage uitgezaaide prostaatkanker in de active surveillance groep. Na 15-jaar follow-up had 96.9% van de mannen in de active surveillance groep, 96.6% van de mannen in de radiotherapie groep en 97.9% van de mannen in de radicale prostatectomie groep geen uitgezaaide prostaatkanker. Het aantal mannen dat aan prostaatkanker overleed was net als in de ProtecT studie in alle drie de groepen laag (97.2% voor de active surveillance groep, 97.5% voor de radiotherapie groep en 98.5% voor de radicale prostatectomie groep) en verschilde niet significant van elkaar. Hier werd aandacht aan besteed door de Renal&Urology News website.


 

Screenen met MRI in de ERSPC studie

Op het Europese Urologen Congres (EAU) in Londen, presenteerde drs. Arnout Alberts de resultaten van de MRI-studie binnen ERSPC Rotterdam. Mannen die deelnamen aan de ERSPC studie werden gescreend op prostaatkanker door middel van een PSA bepaling. Indien de PSA-waarde boven de 3ng/ml lag, werden er prostaatbiopten genomen. Mannen die vanaf januari 2013 voor een laatste screeningbezoek werden uitgenodigd, werd gevraagd of ze wilden deelnemen aan de MRI-studie. Mannen die toestemden met deelname en een PSA ≥3 ng/ml hadden, kwamen in aanmerking voor een MRI-scan. Die MRI werd beoordeeld door drie radiologen. Gezamenlijk kwamen ze tot een eindoordeel of er een verdenking op prostaatkanker te zien was op de MRI-beelden en zo ja, waar. Bij mannen die een MRI ondergingen werden vervolgens 12 willekeurige biopten (systematische biopten) uit de prostaat genomen, op dezelfde manier zoals ook mannen zonder MRI prostaatbiopten kregen. Bij mannen bij wie een voor prostaatkanker verdacht plekje op de MRI werd gezien, werden nog twee extra biopten (MRI-gerichte biopten) genomen. Alleen als het geziene plekje op de MRI redelijk tot sterk verdacht werd bevonden voor prostaatkanker (beoordeeld met behulp van de PI-RADS score) werden de twee MRI-gerichte biopten genomen.

Na het analyseren van de uitkomsten bleek dat de detectie van agressieve prostaatkanker met behulp van MRI-gerichte biopten danwel systematische biopten gelijkwaardig is. De detectie van niet-agressieve prostaatkanker is daarentegen veel lager met MRI-gerichte biopten dan met systematische biopten. Bovendien bleek dat bij 70% van de mannen geen verdachte plekjes op de MRI werden gezien en zij dus ook geen MRI-gerichte biopten hoefden te ondergaan. Het gebruik van de MRI-scan bij de vroege opsporing van prostaatkanker is daarom dan ook veelbelovend te noemen.

De uitkomst van het onderzoek kreeg aandacht in de internationale pers met artikelen in The Times en The Sun op 25 maart jl. 

Darts Against Cancer 2017

Op vrijdag 8 september 2017 gaat de 10de editie van Darts Against Cancer van start! Een jubileumeditie! Om 21.00 wordt op 8 september de aftrap gegeven voor 24-uur darten, waarbij de opbrengst ten goede komt van SWOP-Research. Geweldig dat de darters uit Koog aan de Zaan zich al zoveel jaren voor het onderzoek naar prostaatkanker inzetten!

Lijkt het u leuk om zelf een pijltje mee te gooien? Of kent u mensen die het leuk zouden vinden om deel te nemen? Meer informatie vindt u op onderstaande flyer en op www.stichtingbullseye.nl. 

Het Movember Global Action Plan 3 (GAP3): Een wereldwijd onderzoek naar ‘active surveillance’. Hoe staat het nu met?

In augustus 2014 heeft de Movember Foundation het Global Action Plan 3 (GAP3) project gelanceerd: een wereldwijd onderzoek naar ‘active surveillance’ voor mannen met laag risico prostaatkanker. In dit project wordt de grootste centrale database opgezet met hierin de data van de meerderheid van de patiënten die wereldwijd onder Active Surveillance staan. Het primaire doel van het project is om wereldwijd een gelijke visie te krijgen over de selectie en monitoring van mannen met een laag risico prostaatkanker. Uiteindelijk zal er een richtlijn worden opgesteld over welke mannen in aanmerking komen voor active surveillance en hoe zij begeleid dienen te worden. Het project wordt gecoördineerd door het Erasmus MC o.l.v. Prof. Chris Bangma en Dr. Monique Roobol.

Stand van zaken
Inmiddels hebben 25 topklinieken in Amerika, Australië/Azië, Canada, Europa en het Verenigd Koninkrijk zich bij het project aangesloten. Tussen 2014 en 2016 is de wereldwijde database gecreëerd door middel van het combineren van de AS data die door deze individuele instituten is verzameld. De database beschikt over de klinische en demografische karakteristieken van alle mannen die zijn geïncludeerd in het GAP3 cohort op het moment van diagnose; hun klinische follow-up; en over informatie met betrekking tot het beëindigen van het active surveillance traject en eventuele vervolgbehandelingen. De GAP3 database bevat momenteel data van maar liefst 14,024 patiënten. Om de bestaande vraagstukken rondom active surveillance te kunnen oplossen, worden momenteel statistische analyses uitgevoerd.

Vervolgstappen
Op basis van de uitkomst van deze statische analyses zal een consensus richtlijn worden gegenereerd, in samenspraak met de betrokken clinici en andere belanghebbenden. Hiernaast zal er een wereldwijd online platform worden ontwikkeld met informatie en richtlijnen over AS als een erkende behandelingsstrategie voor prostaatkanker. Deze website zal beschikbaar worden gemaakt voor zowel clinici als patiënten. In de komende twee jaar zal in het specifiek de rol van MRI, genetische markers en PROMS (Patient Reported Outcome Measures) binnen active surveillance verder worden onderzocht. Omdat de huidige database op deze gebieden niet toereikend is, is hiervoor is aanvullende financiering beschikbaar gesteld door de Movember Foundation.

Heeft u vragen over dit initiatief dan kunt u contact opnemen met Sophie Bruinsma, de onderzoekscoördinator vanuit het Erasmus MC (s.m.bruinsma@erasmusmc). Meer informatie over de programma’s die door Movember worden ondersteund en over hoe u kunt zelf kunt doneren aan Movember, vindt u op de website www.movember.nl.


 

Prostaatwijzer - Nieuw design wijzer 3 en 4

Wijzer 3 en 4 van de Prostaatwijzer zijn in een nieuw jasje gestoken. Tot voor kort moest vooraf een besluit worden genomen welke wijzer te gebruiken. Nu zijn wijzer 3 en 4 verwerkt tot één beslisboom en kan deze wijzer worden gebruikt voor mannen die nog niet eerder een prostaatbiopsie ondergingen maar ook voor mannen die eerder gescreend werden en een biopsie ondergingen waarbij geen prostaatkanker werd gevonden. Gegevens ten aanzien van het prostaatvolume verkregen middels een TRUS of een DRE kunnen beiden worden ingevoerd. Het includeren van het prostaatvolume in de berekening maakt de inschatting van het risico op het vinden van (potentieel agressief) prostaatkanker aanzienlijk nauwkeuriger.

Het invoeren van de beschikbare data gebeurt voortaan stapsgewijs. Na iedere stap kan het risico op het vinden van (potentiaal agressief) prostaatkanker bij biopsie worden berekend. De draaiende schijven die eerder in beeld verschenen zijn vervangen door de beslisboom om zo de berekening en de grafische weergave hiervan efficiënter te maken.


 

Ipsen oncologische urologie prijs voor te ontwikkelen PRIAS-app

Tijdens de Najaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Urologie op 4 november 2016, werd voor de derde maal de Ipsen oncologische urologie prijs uitgereikt voor innovatieve patiëntenzorg binnen de oncologische urologie. Dr. Lionne Venderbos diende, in samenwerking met Prof. Chris Bangma en dr. Monique Roobol, een voorstel in voor de ontwikkeling van een PRIAS-app; een app waarin de patiënt op een active surveillance beleid zijn ziektebeeld kan monitoren, afspraken kan maken en vragen en opmerkingen kan bijhouden ter bespreking tijdens het eerstvolgende consult met de uroloog. Dit projectvoorstel werd door een jury verkozen als beste voorstel voor een innovatie binnen de oncologische urologie om de patiëntenzorg meetbaar te verbeteren.

Venderbos kreeg op 4 november de prijs uitgereikt en is inmiddels gestart met de organisatorische aspecten die nodig zijn voor het uitvoeren van het project.


 

Movember 2016

November=Movember, ofwel de snorrenmaand. Het is de maand waarin mannen wereldwijd hun snor laten staan voor het goede doel. Evenals andere jaren namen Urologie-medewerkers deel aan deze actie en lieten de haren op hun bovenlip groeien.


Maar ook binnen het bedrijfsleven zijn er mannen die hun snor laten staan en zo geld ophalen voor de ‘Movember Foundation’ (https://nl.movember.com). Met het gedoneerde geld worden projecten gefinancierd die de gezondheid van de man verbeteren. De afgelopen 13 jaar heeft de Movember Foundation al ruim 1200 projecten voor de gezondheid van de man gefinancierd.

De doelstelling van de Movember Foundation: ‘ Het aantal mannen dat te jong overlijdt in 2030 met 25% verlagen’.

Prof. Chris Bangma en dr. Monique Roobol leiden sinds 2014 het Movember GAP3 Prostate cancer active surveillance project.
 

Darts Against Cancer 2016

Op vrijdag 26 augustus was het weer zover; de dartmarathon 2016 ging van start! Nadat er in het weekend van 24-25 juni al was gedart voor SWOP-Research, ging het festijn door in het weekend van 26-27 augustus in Café Onverwacht te Zaandam. Het was een warme editie, waarbij de temperaturen zowel binnen als buiten hoog opliepen. Maar dat weerhield de deelnemers niet! De opbrengsten van beide dartmarathons werden aan het einde bij elkaar opgeteld en trots overhandigden Peter, Anja en Cindy de cheque aan Prof. Schröder, mevrouw Bonnema, en Monique Roobol!

We bedanken wederom alle mensen achter de organisatie, de deelnemers en de sponsoren. Het blijft hartverwarmend om te zien hoe iedereen zich inzet voor onze stichting en het onderzoek wat we daarmee mogelijk kunnen maken!. 

Promotie Leonard Bokhorst

22 juni jl. promoveerde Leonard Bokhorst, arts-onderzoeker bij de afdeling Urologie van het Erasmus MC, op zijn proefschrift ‘Prostate cancer screening and active surveillance – can we increase survival without doing too much harm?’. Bokhorst zijn onderzoek had betrekking op zowel de ERSPC studie alsook de PRIAS studie, beiden projecten ondersteunt door SWOP-Research.

Bokhorst wilde met zijn proefschrift graag verdere informatie verschaffen over screening op prostaatkanker en een actief afwachtend beleid bij prostaatkanker. Twee hoofdvragen stonden centraal: (1) ‘Wat zijn de mechanismen die leiden tot de waargenomen daling van prostaatkankersterfte bij screening (in de ERSPC studie)?’, (2) ‘Zijn we in staat om bij een actief afwachtend beleid selectief mannen met een agressieve ziekte te identificeren?’.

Op basis van het onderzoek beschreven in de hoofdstukken 1 t/m 4 van zijn proefschrift concludeert Bokhorst dat de reductie van prostaatkankersterfte afkomstig lijkt te zijn uit alle screeningrondes, wat het resultaat is van de verschuiving van detectie naar een vroeger stadium. Verschillen in behandeling gezien tussen de screening en de controle arm van de studie hadden weinig effect op de waargenomen sterftereductie. De tweede vraag onderzoekt Bokhorst in de hoofdstukken 5 t/m 9. Hij concludeert dat na tien jaar de resultaten van de PRIAS studie de veiligheid van een actief afwachtend beleid onderstrepen. Een aanzienlijk deel van de mannen die volgens het PRIAS protocol overstappen naar een curatieve behandeling blijken echter op de definitieve pathologie geen aanwijzing te hebben voor een meer agressieve vorm van prostaatkanker. Bokhorst stelt dan ook voor om het PRIAS follow-up protocol aan te passen om zo de hoeveelheid mannen die onterecht stoppen met een actief afwachtend beleid te verminderen. Op basis van de gegevens beschikbaar worden verschillende voorstellen gedaan hoe het follow-up protocol te verbeteren. Deze studie, beschreven in hoofdstuk 9, werden onlangs gepubliceerd in het Europese medische tijdschrift European Urology. 

Twee dartmarathons in 2016!

Blij verrast vernamen we dat er dit jaar niet één maar twee dartmarathons zullen worden georganiseerd! Twee keer gaan darters de uitdaging aan om 24 uur achter elkaar pijltjes te gooien. Beide keren zal de opbrengst ten goede komen aan SWOP-Research! De eerste marathon zal plaatsvinden op 24 en 25 juni in Café de Roos te Alkmaar. Op vrijdag 26 en zaterdag 27 augustus in Café Onverwacht te Zaandam. Op zaterdag 27 augustus zullen onderzoekers van het ERSPC screeningbureau Rotterdam zelf ook met een team deelnemen aan de marathon.

Lijkt het u leuk om aan één van de twee dartmarathons deel te nemen of om de Rotterdamse onderzoekers te ondersteunen, dan kunt u een email sturen naar l.venderbos@erasmusmc.nl.


 

Prof. Schröder bekroond met prestigieuze Duitse prijs voor zijn verdiensten in het kankeronderzoek

Op dinsdag 19 april 2016 ontving Prof. Schröder uit de handen van Fritz Pleitgen – voorzitter van de Duitse Krebshilfe – de ‘Deutsche Krebshilfe Preis’ voor zijn bijdrage aan het kankeronderzoek.

In de aanwezigheid van talrijke genodigden aanvaardde Prof. Schröder de award in het historische, oude stadhuis van Bonn. Als medeoprichter van de European Randomized study of Screening for Prostate Cancer (ERSPC) ontving Prof. Schröder deze award voor zijn jarenlange inzet en zijn belangrijke wetenschappelijke werk op het gebied van vroege opsporing van prostaatkanker en het belang van PSA-screening.

Zo toonde de ERSPC studie dat screening op prostaatkanker met behulp van de PSA-test leidde tot een 21% vermindering van het aantal mensen dat overleed aan prostaatkanker. Maar aan de andere kant bleek ook dat screening gepaard gaat met overdiagnose en overbehandeling. Invoering van een bevolkingsonderzoek is op dit moment dan ook niet reëel. Onderzoek richt zich nu dan ook onder andere op de hoe de kankers die meer geneigd zijn zich te ontwikkelen tot een agressievere vorm selectiever kunnen worden gediagnosticeerd. Werk voor de toekomstige generatie.

Voor nu feliciteren we Prof. Schröder graag met de toekenning van deze award voor zijn werk! 

Prostaatkankerscreening anno 2016; hoe staan we ervoor en hoe zien we de toekomst voor ons – editorial door dr. Monique Roobol

In maart verscheen er een editorial in de British Journal of Urology International, waarin dr. Monique Roobol haar visie geeft op prostaatkankerscreening en risicostratificatie. Waar staan we op dit moment en hoe ziet ze de toekomst tegemoet?

In het editorial vergelijkt Roobol prostaatkankerscreening met behulp van de PSA test met een reis van Nederland naar het altijd prachtige Italië. Het begint met een nogal vlakke rit door Nederland, met misschien een paar heuvels in Zuid-Limburg. Dit eerste stuk staat symbool voor de lage mate van prostaatkankerscreening in de jaren ’80 van de vorige eeuw. Vervolgens rijden we met hoge snelheid door Duitsland en klimmen we geleidelijk naar grotere hoogte, wat symbool staat voor de toename van prostaatkankerscreening in de jaren ’90. Dan komen we aan in Zwitserland, met zijn mooie bergpassen die naar hoge toppen leiden en de prachtige valleien. Hier trekt Roobol de vergelijking met prostaatkankerscreening in het nieuwe millennium; door screening daalt het aantal gediagnosticeerde uitgezaaide prostaatkankers en de daaraan gerelateerde sterfte. Tot slot dalen we af richting de Povlakte in Italië; de daling staat gelijk aan de recente afname van screening – met name gezien in de Verenigde Staten door de aanbevelingen van de U.S. Preventive Services Task Force om geen prostaatkankerscreening toe te passen.

En dan komt de vraag, ‘Hoe nu verder?’. Roobol benadrukt hier het belang van de toepassing van risicostratificatie op individueel niveau. Met behulp van, bijvoorbeeld, de Prostaatwijzer, kan op basis van de PSA-waarde een eerste inschatting worden gemaakt van het vinden van prostaatkanker bij verder onderzoek. Door de toepassing van Prostaatwijzer 3, zoals ook in de NHG standaard ‘Prostaatcarcinoom’ is opgenomen, kan een nauwkeurige voorspelling worden gemaakt van de kans op een positieve biopsie en de mate van agressiviteit bij een man die nooit eerder werd gescreend. Naast de PSA-waarde worden dan ook de uitslag van het rectaal toucher, de echografie en het volume van de prostaat (bepaald tijdens de echografie) meegewogen.

Roobol sluit haar editorial af met de boodschap dat het tijd wordt om de opgedane kennis nu ook in de praktijk toe te gaan passen, omdat we nog te vaak zien dat dit niet het geval is.


 

EAU München 2016

Van 11-15 maart 2016 werd in München het jaarlijkse Europese Urologen Congres (EAU) georganiseerd. Onderzoekers van het ERSPC screeningbureau Rotterdam reisden naar München af en verzorgden presentaties ten aanzien van de rol van de MRI-scan in een screeningprotocol (drs. Arnout Alberts), en kwaliteit van leven bij mannen die kozen voor een actief afwachtend beleid ten opzichte van mannen die werden bestraald of geopereerd (dr. Lionne Venderbos). Dr. Monique Roobol en drs. Frank-Jan Drost gaven in hun presentatie weer dat de vermindering van prostaatkankersterfte die door screening teweeg wordt gebracht, te wijten is aan het ontdekken van de kanker in een vroeger stadium en niet zozeer aan het krijgen van een betere behandeling. Prof. Bangma, bestuurslid SWOP-Research, zat op de maandag een sessie voor met als doel de aanwezige urologen te informeren over de op dit moment beschikbare methoden voor het onderscheiden van laag- en hoog-risico prostaatkankers en welke behandeling te adviseren aan mannen bij wie een zeer laag-risico prostaatkanker werd gediagnosticeerd.

Prostaatwijzer
Onderzoekers uit Ierland presenteerden op zondag resultaten over de vergelijking van de Prostaatwijzer ten opzichte van de toepassing van een andere risicowijzer – de Prostate Cancer Prevention Trial risicowijzer (PCPT). In een populatie van 2.001 Ierse patiënten was de Prostaatwijzer beter in staat de kans op prostaatkanker en de kans op hoger-risico prostaatkanker te voorspellen dan de PCPT-risicowijzer. Vanwege de goede prestaties van de Prostaatwijzer, concludeerden de onderzoekers dat gebruik van de Prostaatwijzer in de klinische praktijk de patiënt ten goede zou komen (Foley et al., Eur Urol Suppl 2016;15(3);e385).


 

Darts Against Cancer 2016

Op vrijdag 26 augustus zal het startschot worden gegeven voor de dartmarathon - editie 2016. Onder de slogan ‘Darters in actie’ – ‘Maak samen het verschil’ zet de Stichting Bull’s Eye zich ook dit jaar weer in voor SWOP-Research en haar onderzoek naar prostaatkanker. Opnieuw zullen onderzoekers van het ERSPC screeningbureau Rotterdam op zaterdag 27 augustus met een team deelnemen aan de dartmarathon; wie weet kunnen we dit jaar zelfs een potje winnen!

Lijkt het u leuk om de onderzoekers te ondersteunen of om zelf een pijltje mee te gooien, dan kunt u een email sturen naar l.venderbos@erasmusmc.nl. 

Promotie Lionne Venderbos

Op 2 december 2015 promoveerde Lionne Venderbos, onderzoeker afdeling Urologie van het Erasmus MC op haar proefschrift getiteld: ‘Active Surveillance for Prostate Cancer: quality of life and risk stratification’. Venderbos haar onderzoek had betrekking op de ERSPC studie en de PRIAS studie. Binnen de PRIAS studie onderzocht Venderbos onder andere de kwaliteit van leven van mannen die voor een actief afwachtend beleid kozen. Hierover verscheen op 1 december 2015 een krantenartikel in Trouw. 

De Prostaatdag – 18 Movember 2015

Ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van het Prostaatcentrum Zuid-West Nederland heeft in de afgelopen ‘snorrige’ maand Movember de Prostaatdag plaatsgevonden. Georganiseerd door het samenwerkingsverband ProstaatPartners, werd ten overstaan van patiënten en hun partners, artsen, onderzoekers en andere welkome belangstellenden, een drieluik van voordrachten gegeven en werden interessante discussies gevoerd. De ruim 80 belangstellenden werden meegevoerd door de recente ontwikkelingen van diagnostiek en therapie van prostaatkanker en de beleidsmatige en organisatorische plannen en knelpunten in de zorgorganisatie. Tevens werd door enkele patiënten zeer persoonlijke ervaringen op invoelbare en gevatte wijze verteld.

Een greep uit alle interessante voordrachten leert ons het succes van de nieuwe ‘One-stop Shop’ prostaatdiagnostiek middels prostaat-MRI. Onder leiding van patholoog dr. Arno van Leenders en radioloog dr. Ivo Schoots werd uitgelegd hoe patiënten op één dag zowel een MRI scan krijgen alsmede (eventueel gerichte) prostaatbiopten, waarmee vervolgens binnen 1,5 week een behandeladvies gerapporteerd kan worden aan de verwijzend uroloog.

Vervolgens werd een kijkje in de operatiekamer geboden aan de hand van videobeelden en uitleg over de werkwijze van de Da Vinci robot voor prostaatoperatie (drs. Martijn Busstra en dr. John Rietbergen) en de Cyberknife robot voor de prostaatbestraling (drs. Shafak Aluwini). De bijzonderheden ten opzichte van vroegere werkwijze, de voordelen en de nieuwste ontwikkelingen werden in detail toegelicht.

In een 1-op-1 gesprek met uroloog/seksuoloog drs. Willem Boellaard vertelt een patiënt over de gevolgen van het hebben van prostaatkanker, en in het bijzonder de effecten van de operatie op zijn seksbeleving. Dit gevoelige onderwerp lijkt roering te brengen in de zaal. Met een snufje gepaste humor leidt dit tot een invoelbare schets van successen en teleurstellingen waarin menig patiënt zich zal hebben herkend.

De interactieve discussie tussen de voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleven (prof dr. Pauline Meurs), verzekeraar Achmea (dr. Bas Geerdes) en Patiënt Advocate van Inspire2Live (dr. Peter Kapitein) gaf veel stof tot vragen. Zij namen stellingen in over wat goede zorg is en op welke wijze het beschikbare geld besteed zou moeten worden.

Daarna spraken drie directieleden van het Erasmus MC (prof. dr. Ernst Kuipers), de Sint Franciscus Vlietlandgroep (dr. Karen Kruijthof) en het Maasstad ziekenhuis (drs. Johan Dorrestijn) over samenwerking en toekomstvisies voor ziekenhuiszorg in de regio Rotterdam.

Ten aanzien van innovatie binnen het wetenschappelijk onderzoek vertelde prof. dr. Guido Jenster over de snelle ontwikkelingen op gebied van genetische diagnostiek. Waar het in 2001 nog 100 miljoen dollar kostte om het hele genoom (alle DNA) van 1 persoon te analyseren, kost dit nu slechts 1.000 dollar. De mogelijkheden om kanker op te sporen via het aanwezige DNA in lichaamsvloeistoffen zoals bloed en urine, en de steeds gevoeligere analysemethodes om het DNA te kunnen karakteriseren, breidden zich verder uit. Grote doorbraken liggen in het verschiet.

Tot slot kan ik u de toelichting niet onthouden van dr. Sophie Bruinsma op het project ‘Global Action Plan 3’, gefinancierd door de Movember Foundation. Hierbij zette zij uiteen wat de plannen zijn om onderzoek naar actieve surveillance van mannen met laag risico prostaatkanker nog verder te verbeteren. Zij organiseert, vanuit het Erasmus MC, de samenvoeging van afzonderlijke databases van meer dan 20 topklinieken in 14 landen, waardoor krachtigere analyses gedaan kunnen worden naar de beste vorm van actieve surveillance. De eerste resultaten worden volgend jaar verwacht.

Frank-Jan Drost, promovendus van de afdeling Radiologie en Urologie te Erasmus MC 

‘Movember’

De tijd vliegt! De november-maand is aangebroken; de maand waarin wereldwijd mannen hun snor laten staan voor het goede doel. Ook dit jaar neemt de afdeling Urologie van het Erasmus MC deel aan de Movember-actie en groeit op menig bovenlip een snor. Op 18 november wordt daarnaast een Prostaatdag georganiseerd in Collegezaal 1 van het Onderwijscentrum, Erasmus MC. Tijdens de Prostaatdag zal er onder meer worden gesproken over diagnose en behandeling. Artsen van diverse specialismen, ziekenhuisdirecteuren, beleidsmakers, wetenschappers en patiënten zijn op 18 november te gast en zullen een presentatie geven.

Heeft u zich nog niet aangemeld, maar wilt u wel graag aanwezig zijn op 18 november? Dat kan! Via de website www.prostaatpartners.nl kunt u zich aanmelden. Hier vindt u tevens het programma voor deze dag.

Tot ziens op 18 november!


 
 

Stichting Bull’s Eye doneert €9.500,- aan SWOP

In het weekend van 28 en 29 augustus zette de Stichting Bull’s Eye zich voor het vierde achtereenvolgende jaar in voor het goede doel door het organiseren van een dartsmarathon. In Café Onverwacht te Zaandam hebben liefhebbers van de sport tegen betaling van entreegeld 24 uur achter elkaar staan darten. Ook zijn er andere acties in touw gezet zoals het verkopen van lootjes, veilingen organiseren en gewoon ouderwets met de pet rondgaan.

Omdat het inmiddels al de vierde keer is dat Stichting Bull’s Eye de opbrengst van Darts Against Cancer aan SWOP doneert, hadden enkele onderzoekers van het screeningbureau het plan opgevat zelf eens te gaan kijken hoe zo’n actie nou verloopt en om zelf ook deel te nemen aan de dartsmarathon. Zo kwam het dat op zaterdag in het middagblok (15.00-21.00 uur) enkele namen op de deelnemerslijst verschenen.

In het begin was het wel even wennen, we zijn immers geen echte darters en het was maar afwachten hoe goed er gegooid zou worden. Misschien was het beginnersgeluk maar toch ging het niet onaardig en even leek het er zelfs op dat er een leg gewonnen zou worden! Bij de reguliere spelers begon het zweet toch wel een klein beetje uit te breken; ze zouden toch niet gaan verliezen van twee beginners zeker? Maar gelukkig voor hen werd de pot toch nog gewonnen en konden ze met opgeheven hoofd de volgende tegenstander tegemoet.

Ook de scores van andere teams bijhouden hoort bij de sport en dat was misschien nog wel een grotere uitdaging voor de onderzoekers. Waar een echte darter niet wakker ligt van dubbel 17, triple 19 en nog eens dubbel 18 bij elkaar op te tellen en vervolgens af te trekken van 432, kostte dat bij onze beginners toch de nodige hoofdbrekens. Gelukkig waren de spelers geduldig en werden er af en toe hints toegeworpen.

Na afloop van het evenement werden de punten bij elkaar opgeteld en de prijzen uitgereikt. Ook werden de prijswinnaars van de veilingen en loterijen bekend gemaakt en natuurlijk vermeld wat de individuele acties hadden opgeleverd. Toen kwam dan eindelijk het moment waar iedereen op had gewacht. Guido Jenster, bestuurslid SWOP, nam samen met de onderzoekers de cheque met het totaalbedrag in ontvangst.

Alle acties samen hebben uiteindelijk het fantastische bedrag van €9.500,- opgeleverd! Hiervoor willen we de mensen achter de organisatie, maar zeker ook alle deelnemers heel hartelijk bedanken. We hebben dan misschien maar zes uur van de marathon meegekregen, maar het is wel duidelijk wat een werk het moet zijn om iets dergelijks te organiseren. Bovenal hebben we gezien hoeveel plezier iedereen er in heeft gehad om mee te kunnen doen met de actie. Ook hoor je persoonlijke verhalen van mensen die iemand kennen die aan kanker overleden is, of juist verhalen over mensen die genezen zijn verklaard. Je voelt de emoties en dat maakt het zo duidelijk waarom dit onderzoek zo ontzettend belangrijk is. En dankzij initiatieven zoals die van Stichting Bull’s Eye kan dat onderzoek nog heel lang doorgaan.

Bedankt voor een hele gezellige middag, en hopelijk weer tot volgend jaar!
De onderzoekers van het screeningbureau

 

Prostaatdag 18 november 2015

Op woensdag 18 november vanaf 13.00 uur tot 22.00 uur wordt in een drieluik van voordrachten en demo’s informatie gegeven over prostaatkankerbehandeling in de regio zuid west Nederland. Tijdens deze dag, die ook het vijfjarig bestaan van het Prostaatcentrum zuid west Nederland markeert, bespreken professionals met beleidsmakers hoe prostaatzorg het beste gegeven kan worden en welke innovaties en ontwikkelingen vandaag en morgen toegepast worden. In de middag wordt gesproken over diagnose en behandelingen en komen beleidsmakers, onder meer Pauline Meurs (Raad voor Volksgezondheid en Samenleving), in gesprek met grote verzekeraars over de kwaliteit en organisatie van prostaatcentra. In de avond discussiëren medische professionals over de positie van de zorg en onderzoek in de 1e, 2e, 3e lijn.

De prostaatdag vindt plaats in collegezaal 1, derde etage van het onderwijscentrum in het Erasmus MC, Rotterdam. De dag is vrij toegankelijk voor iedereen. Aanmelden kan via de website www.prostaatpartners.nl.Programma Prostaatdag 18 november 2015

* Sessie 1 – 13.00-15.00 uur

Het lot van de prostaat?
Patholoog en radioloog vertellen over de herkomst en het lot van de prostaat met kanker.

Het Robot Team in beweging.
Urologen tonen een prostaatverwijdering en de radiotherapeut vertelt bij bewegende beelden van de cyberknife.

‘Waar is mijn erectie?’
Uroloog seksuoloog discussieert met een patiënt over de veranderingen bij de seks sinds de diagnose prostaatkanker.

De prostaatPil
Gezond eten met Gaston Remmers en een beroemde kok.

* Sessie 2 – 16.00-18.00 uur

Hoe Nederland beter wordt
Chris Bangma over ProstaatPartners kwaliteit in de regio.

Goede zorg is onbetaalbaar
Pauline Meurs (voorzitter Raad voor Volksgezondheid en Samenleving) en verzekeraar Bas Geerdes (Achmea).

Innovatie en zorg
Guido Jenster over het nieuws uit de reageerbuis.

Wie heeft het laatste woord
Patiënten en burgers, - communicatie in en buiten de spreekkamer.

* Sessie 3 – 18.30-21.00 uur

De anderhalfde lijn
Monique Roobol over verplaatsing van zorg, projecten met huisartsen en laboratoria.

Stralend de beste
Radiotherapeuten doen het minder vaak.

Druk met je snor
Het Global Action Plan 3 active surveillance.

Botgezondheid en beleid
Aandacht en advies over het bot tijdens prostaatkanker.

 
 

ICSN Meeting Juni 2015

Van 2-4 juni, 2015 werd in Rotterdam de ‘International Cancer Screening Network Meeting’ georganiseerd door de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg, Erasmus MC en het U.S. National Cancer Institute (NCI). Onderzoekers uit velerlei landen kwamen samen om een efficiëntere en effectievere aanpak van de bestrijding van kanker door middel van bevolkingsonderzoek verder te bevorderen. Presentaties over specifieke screeningprogramma’s, onder meer borstkanker, eierstokkanker, dikke darmkanker en prostaatkanker, werden gegeven alsmede voordrachten over meer algemene problematiek met betrekking tot screening.

Dr. Monique Roobol vertegenwoordigde het ERSPC screeningbureau tijdens deze meeting. Met één van de door haar ingestuurde en geaccepteerde abstracts won ze de 2de prijs voor beste poster tijdens deze meeting.

 

Prostaatwijzer app wint ‘Best Urology App’ award

Tijdens het Amerikaanse Urologen Congress (AUA), dit jaar gehouden in New Orleans, werden we enorm verrast – de prostaatwijzer app won de ‘Best Urology App’ award uitgereikt door BJU International (BJUI). Sinds 2013 organiseert de BJUI jaarlijks de ‘Social Media Awards session’ om het gebruik van social media binnen het vakgebied aan te moedigen en de beste bijdragen van het afgelopen jaar te huldigen.

 

Prostaatwijzer opgenomen in de NHG standaard ‘Prostaatcarcinoom’

Bij een recente herziening van de NHG standaard ‘Prostaatcarcinoom’ is de Prostaatwijzer opgenomen in de richtlijn. Indien bij een man een PSA waarde ≥ 3 wordt gevonden, is het advies de man te verwijzen naar een uroloog. De richtlijn schrijft: “Het risico op kanker is vergroot; toepassing van de Prostaatwijzer door uroloog bepaalt grootte risico en noodzaak voor prostaatbiopsie” (www.nhg.org).

Na jarenlang onderzoek en hard werk door alle medewerkers van het ERSPC screeningbureau is het bericht dat onze Prostaatwijzer is opgenomen in deze richtlijn natuurlijk geweldig nieuws! Dit sterkt ons nog meer in onze inzet en we zullen ons de komende jaren dan ook blijven inzetten voor de verbetering van de huidige wijzer en de ontwikkeling van nieuwe wijzers!

 

EAU Madrid 2015

In een eerder nieuwsbericht was er aandacht voor de presentaties die door de onderzoekers van het ERSPC screeningbureau tijdens de EAU zouden worden gehouden. We waren goed vertegenwoordigd met maar liefst vijf presentaties naar aanleiding van ingestuurde abstracts (een abstract is een korte samenvatting van een wetenschappelijk artikel). Daarnaast werden Prof. Bangma en dr. Roobol vanuit de EAU uitgenodigd presentaties te verzorgen over de PRIAS studie, postersessies voor te zitten en te debatteren over de waarde van MRI in een screeningsetting. We gingen na 5 dagen met een voldaan gevoel huiswaarts.

Maar dat was niet de enige manier waarop door SWOP gefinancierd onderzoek werd vertegenwoordigd. Net als vorig jaar, was er ook dit jaar een stand waar de Prostaatwijzer app aan de man werd gebracht. Samen met een andere lifestyle app ontwikkeld vanuit de afdeling Urologie, Erasmus MC werd de Prostaatwijzer app gepromoot. En het resultaat was direct zichtbaar, het aantal downloads bereikte een piek!

De Prostaatwijzer app is beschikbaar voor Android en iOS (iPhone en iPad) apparaten. Naast een Engelse versie van de app zijn inmiddels een Spaanse, Portugese en Chinese versie beschikbaar. Een Nederlandse en Duitse versie zijn in de maak.

 

Volleyballen voor SWOP

Sinds november 2014 blinkt het logo van SWOP op de volleybaloutfit van Stefan Roobol, zoon van bestuurslid Monique Roobol, om de Stichting en haar onderzoek ook bij een jonger publiek onder de aandacht te brengen. Om dit nog eens dunnetjes over te doen werd SWOP uitgenodigd om mee te doen aan het bedrijvenvolleybaltoernooi in Sporthal de Oostgaarde in Capelle aan den IJssel.

Op vrijdag 3 april was het zover! Onder leiding van Stefan Roobol speelde het SWOP-team bepaald niet onverdienstelijk. Onderzoekers Lisette ’t Hoen en Arnout Alberts trokken zich op aan het niveau van de ervaren spelers aan beide kanten van het net. Het SWOP-team werd op slechts één punt na 2e van de 8 teams. Op naar de eerste plek volgend jaar!


 

Samenwerking afdeling Urologie, Erasmus MC en STAR DMC loopt door

Eerder berichtten we over de opgestarte samenwerking tussen de afdeling Urologie, Erasmus MC en STAR DMC. Ze hebben de handen ineen geslagen om de prostaatwijzer in de eerstelijnszorg te valideren. De eerste kleine mijlpaal is bereikt, de 50ste studiepatiënt is geïncludeerd! Op naar de volgende 50!  

EAU Madrid 2015

De voorbereidingen voor het jaarlijkse Europese Urologen Congres (EAU), dit jaar georganiseerd in Madrid, zijn in volle gang. Op 19 maart zal het onderzoeksteam van het ERSPC screeningbureau Rotterdam afreizen naar Madrid om hun onderzoeksresultaten te presenteren. Op het programma staan onder meer presentaties van dr. Monique Roobol, drs. Leonard Bokhorst, drs. Arnout Alberts en Lionne Venderbos, MSc. Alle presentaties hebben betrekking op onderzoeksprojecten (mede) gefinancierd door SWOP-Research.

Daarnaast presenteert Sophie Bruinsma, MSc het Movember GAP3 studieprotocol. Met het Erasmus MC als coördinerend centrum, leiden Prof. Bangma en dr. Monique Roobol het Movember GAP3 project waarin de waarde van active surveillance verder wordt verkend en bepaald.


 

Darts Against Cancer 2015

Op 28 augustus wordt door Remco van Eijden om 21.00 uur het startsein voor 24 uur Darts Against Cancer 2015 gegeven in Café Onverwacht te Zaandam! Stichting Bull’s Eye zet zich met deze actie wederom in voor SWOP-Research en haar prostaatkankeronderzoeksactiviteiten. Onderzoekers van het ERSPC screeningbureau Rotterdam zullen op 29 augustus met een team deelnemen aan deze dartmarathon!

Vindt u het leuk om onze onderzoekers te ondersteunen of om zelf een pijltje mee te gooien, dan kunt u een email sturen naar l.venderbos@erasmusmc.nl.


 

‘Movember’, de maand van de snor

De maand ‘Movember’ stond ook dit jaar weer in het teken van het jaarlijks terugkerende snorrenevenement. Wereldwijd laten mannen (‘Mo Bros’) hun snor staan om bewustwording te creëren op het vlak van de mannelijke gezondheid en geld in te zamelen voor de Movember foundation. Ook dit jaar moesten de mannen van de afdeling Urologie er weer aan geloven.

Arnout Alberts, arts-onderzoeker aan de afdeling Urologie, heeft met zijn ‘belachelijke’ snor regelmatig de lachers op zijn hand. “Maar als je in het prostaatkanker onderzoek zit, ben je moreel verplicht om mee te doen aan Movember. Bovendien lijkt de snor zijn werk te doen: hij lokt regelmatig een discussie uit die dan weer een stukje bewustwording creëert.”

De Movember foundation is een organisatie die zich inzet om de gezondheid van mannen wereldwijd te bevorderen door onderzoek naar prostaatkanker en teelbalkanker te financieren. Prostaatkanker is de meest voorkomende kanker bij Nederlandse mannen. Steeds meer mannen worden gediagnosticeerd met laag-risico prostaatkanker, waarvan zij mogelijk nooit klachten zouden krijgen. Deze mannen worden steeds vaker conservatief behandeld met een actief afwachtend beleid (Active surveillance) waarbij de ziekte nauwlettend wordt gecontroleerd. Op deze manier kan een invasieve behandeling, zoals een prostaatoperatie of bestralingen, worden uitgesteld of zelfs helemaal worden voorkomen.

Er bestaat nog geen wereldwijde consensus over de selectiecriteria waaraan mannen met laag-risico prostaatkanker moeten voldoen om in aanmerking te komen voor Active Surveillance. Ook is er nog geen consensus over het precieze opvolgschema. De organisatie van Movember heeft het Erasmus MC uitgeroepen tot coördinator van het Movember Global Action Plan (GAP) project. Met het GAP project wordt getracht antwoord te geven op bestaande vraagstukken rondom Active Surveillance. Sophie Bruinsma, onderzoeker aan de afdeling Urologie, coördineert dit project onder leiding van Prof. Dr. C.H. Bangma en Dr. M.J. Roobol. Het GAP project wordt in 19 top-klinieken uitgevoerd in Australië/Azië, Europa, UK, USA en Canada uit. Er zal een centrale database worden opgezet met hierin de data van de ruime meerderheid van de patiënten die wereldwijd onder active surveillance staan. Na twee jaar wordt een wereldwijde richtlijn gepubliceerd.

Meer informatie over de programma’s die door Movember worden ondersteund en over hoe u kunt zelf kunt doneren aan Movember, vindt u op de website www.movember.nl.

Voor vragen rondom het GAP-initiatief kunt u contact opnemen met Sophie Bruinsma: s.m.bruinsma@erasmusmc.nl.


 

Verbeterde patiëntenselectie voor MRI-gerichte prostaatbiopten na eerdere negatieve systematische biopten met behulp van de Prostaatwijzer

Tijdens de jaarlijkse najaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Urologie op 7 november 2014 te Nieuwegein presenteerde drs. Arnout Alberts nieuwe onderzoeksresultaten op het gebied van verbeterde patiëntenselectie voor MRI-gerichte prostaatbiopten.

Eind 2012 werd er met steun van donateurs van SWOP-Research een nieuw MRI-Echografie fusieapparaat (Urostation) aangeschaft. Met behulp van de Urostation kunnen MRI-beelden over de echobeelden van de prostaat worden gelegd, zodat een 3D model van de prostaat wordt gecreëerd. Op de MRI voor prostaatkanker verdachte plekken worden in het 3D prostaatmodel weergegeven. Deze verdachte plekken kunnen vervolgens gericht worden gebiopteerd.

Bij veel mannen blijft de verdenking op de aanwezigheid van prostaatkanker hoog, ook al kunnen de ‘standaard’ systematische prostaatbiopten geen kanker aantonen. MRI-gerichte biopten zouden een oplossing kunnen bieden voor deze groep van patiënten. In de tijdens de NVU najaarsvergadering gepresenteerde studie heeft Alberts gekeken of de prostaatwijzer kan worden gebruikt om patiënten te selecteren die in aanmerking komen voor MRI-gerichte biopten middels de MRI-Echografie fusietechniek nadat eerdere systematische biopten geen prostaatkanker konden aantonen.

Alberts concludeert dat de prostaatwijzer goede ondersteuning kan geven bij de selectie van patiënten voor MRI-gerichte biopten na negatieve systematische biopten. Als de Prostaatwijzer een positief bioptadvies geeft, is het aangewezen om patiënten door te verwijzen voor MRI-gerichte biopten. Met gebruik van de prostaatwijzer zou het aantal patiënten dat onnodig een MRI-scan krijgt kunnen worden verminderd. In de kleine studie van Alberts had retrospectief het aantal uitgevoerde MRI-scans met meer dan de helft kunnen worden voorkomen door gebruik van de prostaatwijzer.

Omdat aan deze studie slechts 52 patiënten hebben deelgenomen, is het nog wel van belang dat deze uitkomsten worden onderzocht binnen een grotere groep van patiënten. De eerste resultaten stemmen echter positief!


 

Snorrenmaand

Het is weer november, de tijd van het jaar waarin je ineens op allerlei bovenlippen snorren ziet verschijnen. Ook dit jaar riep Prof. Bangma zijn mannelijke stafleden op hun snor te laten groeien voor het goede doel. Zo laten onder andere Martijn Busstra (uroloog) en Arnout Alberts (arts-onderzoeker) hun snor deze maand staan; en vergeet Professor Bangma zelf natuurlijk niet! Op http://nl.movember.com/ vindt u meer informatie over de Movember actie, de organisatie en hoe u een donatie kunt doen.

Daarnaast doet ook Stefan Roobol, de zoon van Monique Roobol (bestuurslid SWOP-Research, helaas zelf niet in staat een snor te laten groeien) samen met zijn volleybalteam mee aan de actie. Sinds enkele weken is SWOP namelijk als sponsor op het volleybaltenue van Stefan Roobol te vinden, om ook meer bekendheid onder een jongere doelgroep te vergaren! 

Donateurbijeenkomst 31 oktober 2014

Dit jaar bestaat de Daniel den Hoed Kliniek 100 jaar. Met de slogan ‘Maak kanker kansloos’ zijn het hele jaar al acties gaande om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Al deze acties kwamen afgelopen vrijdag, 31 oktober 2014, samen tijdens de Inzameldag in het Erasmus MC Kankerinstituut. SUWO en SWOP-Research grepen deze gelegenheid aan om hun donateurs uit te nodigen in een VIP-room. Professor Bangma (voorzitter SUWO) opende de middag, waarna Annelies Vellekoop (4de-jaars arts-assistent in opleiding tot uroloog) en Bertil Blok (uroloog Erasmus MC) presentaties verzorgden over prostaatkanker en neuromodulatie. Tijdens de pauze hadden de donateurs de gelegenheid deel te nemen aan alle activiteiten georganiseerd in het Erasmus MC. Zo konden ze onder andere een rondleiding volgen, speeddaten met een Professor of arts, of de nieuwbouw aanschouwen die het Erasmus MC rijk is geworden in de laatste jaren. Na de pauze volgde een presentatie van Arnout Alberts (arts-onderzoeker) over de toepassing van MRI bij prostaatbiopten. De afsluiting werd tenslotte verzorgd door Prof. Schröder (voorzitter SWOP en SWOP-Research). Hij bedankte alle donateurs uitdrukkelijk voor hun jarenlange interesse en steun voor ons onderzoek!

We vonden het fijn dit jaar zovelen van u te hebben mogen verwelkomen. We willen u allen nogmaals heel hartelijk danken voor uw jarenlange steun en inzet voor onze Stichtingen. We zien u graag volgend jaar weer bij één van onze activiteiten.

 

Prostaatwijzerapp gepresenteerd op de SIU te Glasgow

Doordat de inzending van dr. Roobol over de prostaatwijzerapp werd geaccepteerd voor een korte presentatie op de SIU te Glasgow, waren we ook hier weer van de partij om naamsbekendheid en downloads te vergaren. Naast de presentatie bemande dr. Roobol en haar PhD-studenten hier een booth waar de app werd getoond en gepromoot. We zijn blij dat er weer meer gebruikers van de app zijn bijgekomen!


 

Het Movember Global Action Plan 3 (GAP3): een wereldwijd onderzoek naar ‘active surveillance’ gestart!

Steeds meer mannen worden gediagnosticeerd met een vorm van prostaatkanker die bij de meeste van hen niet tot klachten laat staan sterfte zal leiden. ‘Active surveillance’ (ook wel: ‘actieve observatie’ genoemd) is een nieuwe, conservatieve behandelingsstrategie die geschikt is voor dit soort patiënten. Het gaat om het uitstellen van invasieve therapie in de beginfase, terwijl door nauwlettend de ziekte te controleren invasieve behandeling soms voor jaren uitgesteld of dus zelfs vermeden kan worden.

Evidence-based criteria voor active surveillance zijn nog niet voorhanden. Zo bestaan er onduidelijkheden over de selectiecriteria voor mogelijke kandidaten en over de manier waarop patiënten moeten worden gevolgd zodat curatief ingrijpen nog mogelijk is.

Om bestaande vraagstukken rondom active surveillance te kunnen oplossen, is in augustus j.l. het Movember Global Action Plan 3 (GAP3) project gestart. GAP3 wordt uitgevoerd in 14 top-klinieken in Australië, Europa, UK, USA en Canada. Er zal een centrale database worden opgezet met hierin de data van circa 40% van de patiënten die wereldwijd onder actieve observatie staan. Het onderzoek heeft tot doel een wereldwijde consensus over de selectie en monitoring van mannen met lage risico prostaatkanker te creëren. Na twee jaar wordt een wereldwijde richtlijn gepubliceerd.

De Movember foundation is een organisatie die zich wereldwijd inzet om de gezondheid van mannen een nieuw gezicht te geven. Deze stichting is voor veel mensen bekend van Movember (een vermenging van het Engelse woord 'moustache' (snor) en "november"), een jaarlijks terugkerend evenement waarbij mannen gedurende de maand november hun snor laten staan.

De organisatie van Movember heeft het Erasmus MC uitgeroepen tot coördinator van het GAP3 project. Onder de leiding van prof. Dr. C.H. Bangma (hoofd van de afdeling Urologie) en Dr. M.J. Roobol wordt in het Movember project de waarde van active surveillance verder verkend en bepaald.

Heeft u vragen over dit initiatief dan kunt u contant opnemen met Sophie Bruinsma (s.m.bruinsma@erasmusmc). Meer informatie over de programma’s die door Movember worden ondersteund en over hoe u kunt zelf kunt doneren aan Movember, vindt u op de website www.movember.nl.

 

Daniel den Hoed Kliniek bestaat 100 jaar

Dit jaar bestaat de Daniel den Hoed Kliniek 100 jaar. De Erasmus MC, Daniel den Hoed Stichting nodigt iedereen dit jaar uit om in actie te komen in de strijd tegen kanker. Op www.100jaardanieldenhoed.nl vindt u meer informatie over de geschiedenis van de Daniel den Hoed kliniek en alle activiteiten die al zijn en nog worden georganiseerd. De maanden september en oktober zullen in het teken staan van actievoeren voor 100 jaar Daniel den Hoed. Al die acties komen samen op de Grote Inzameldag op 31 oktober a.s.

In het Erasmus MC zullen die middag van 13.00-17.30 uur allerlei activiteiten worden georganiseerd, inclusief een live-uitzending van Radio Rijnmond. Om 18.00 uur onthult burgemeester Aboutaleb de totale eindopbrengst van de bedrijfsestafette, de scholenactie, de spaarpottenactie en alle overige acties.

Iedereen is welkom op deze vrijdag 31 oktober!

Eén van de arts-onderzoekers van de ERSPC studie (onderzoek gesteund door SWOP-Research), drs. Arnout Alberts, zal op deze vrijdag een presentatie verzorgen over de ERSPC-MRI studie. Eind 2012 werd met behulp van donaties een nieuw echoapparaat aangeschaft, het ‘Urostation’ genaamd. Met behulp van het Urostation zijn we in staat MRI-beelden over de echobeelden van de prostaat te leggen waardoor het mogelijk is biopten te nemen die gericht zijn op eventueel geziene afwijkingen op de MRI. Het toepassen van deze techniek vormt een toegevoegde waarde voor patiënten bij wie aan prostaatkanker wordt gedacht maar waarbij uit een normale bioptsessie (biopten worden verspreid door de prostaat genomen) niets naar voren is gekomen. Maar de techniek kan ook worden toegepast bij patiënten met een langzaam groeiende prostaatkanker en die daardoor voor een initieel actief afwachtend beleid hebben gekozen. Met behulp van de MRI-TRUS fusion biopten kan dan de progressie van de prostaatkanker in de gaten worden gehouden.

Bent u deelnemer aan de ERSPC studie of vindt u het leuk om meer over deze en andere onderwerpen te weten te komen, dan nodigen we u graag uit op 31 oktober a.s. !

 

Dartmarathon 2014

In het weekend van 5 en 6 september zette de Stichting Bull’s Eye zich middels ‘Darts Againts Cancer’ weer in voor het goede doel. Velen hadden zich aangemeld om overdag of ’s nachts voor onze Stichting een pijltje te gooien. De sfeer was als vanouds gezellig!

Remco van Eijden, succesvol Nederlands darter, kon door menigeen worden uitgedaagd voor een potje darts. Van de 52 potjes die hij speelde, verloor hij er slechts enkele. Dr. Roobol durfde het aan ook een pijltje tegen hem te gooien. Helaas voor haar, behoorde zij niet tot de gelukkigen die van hem wonnen. Een leuke ervaring was het wel!

Aan het einde van de avond werd door Peter Loos een cheque aan Prof. Schröder, mevrouw Bonnema-Kok en dr. Monique Roobol overhandigd. Met de actie werd dit jaar een bedrag van maar liefst € 8500,- opgehaald. Wederom overweldigend! We prijzen ons als Stichting gelukkig met de inzet van alle vrijwilligers, darters en andere sponsors die deze avond hebben mogelijk gemaakt en willen hun heel hartelijk bedanken!

 

Publiciteit naar aanleiding van ERSPC paper in the Lancet

Vorige week donderdag werden de 13-jaar follow-up gegevens van de ERSPC studie gepubliceerd in het toonaangevende tijdschrift the Lancet. Er volgden verschillende interviewverzoeken van journalisten wereldwijd. Zo sprak Prof. Schröder onder andere met de New York Times, de BBC, de Belgische krant De Standaard en vele anderen. Afgelopen dinsdag, 12 augustus, was Prof. Schröder ook te horen op Radio EenVandaag.

Via deze link kunt u het interview terugluisteren: http://www.eenvandaag.nl/gezondheid/53128/mannen_onnodig_behandeld_voor_prostaatkanker.

 

ERSPC 13-jaar follow-up gegevens gepubliceerd in The Lancet

Vanaf vandaag, 7 augustus 2014, zijn de nieuwe 13-jaar follow-up gegevens van de ERSPC studie in The Lancet gepubliceerd. Eerder publiceerden Professor Schröder en co-auteurs al de 9- en 11-jaar follow-up gegevens waaruit bleek dat er voor mannen van 55-69 jaar in de screening arm van ERSPC een significant lagere prostaatkankermortaliteit te zien is ten opzichte van mannen in dezelfde leeftijdscategorie in de controle arm. In de publicatie van vandaag wordt die boodschap wederom bevestigd; doormiddel van screening kan de prostaatkankermortaliteit met 21% worden verlaagd.

De absolute risicoreductie van overlijden aan prostaatkanker in de gescreende groep bedroeg na 13 jaar 1,18 per 1000 gerandomiseerde mannen. Dit vertaalt zich naar 781 mannen die moeten worden uitgenodigd (NNI) voor screening en 27 mannen die moeten worden gediagnosticeerd en meestal behandeld (NND) met prostaatkanker om één geval van overlijden aan prostaatkanker te voorkomen. Ten opzichte van de eerdere uitkomsten betekend dit een enorme verbetering (NNI van 1410 en een NND van 48 bij 9-jaar follow-up).

Ondanks de positieve bevindingen van de onderzoeksgroep zal er nog niet worden overgegaan tot het instellen van bevolkingsonderzoek. De nadelen van screening moeten allereerst meer gedetailleerd in kaart worden gebracht waarna ook oplossingen zullen moeten worden aangedragen. Er zal met name moeten worden gewerkt aan de vermindering van het aantal niet klinisch relevante of dodelijke prostaatkankers (overdiagnose). SWOP-Research helpt hieraan mee door de ondersteuning van het project dat binnen ERSPC Rotterdam loopt en de waarde van de multi-parametrische MRI ter voorkoming van onnodige prostaatbiopten evalueert.

 

Darts Against Cancer – September 2014

De dartsmarathon ‘Darts Against Cancer’ georganiseerd door Stichting Bulls Eye in het weekend van 5 en 6 september komt snel dichterbij. De opbrengsten van deze dartsmarathon komen ten goede van SWOP-Research. SWOP-Research zet de ontvangen middelen vervolgens in voor onderzoek naar prostaatkanker. Voor meer informatie over de projecten die SWOP-Research ondersteunt verwijzen we u naar de sectie ‘Onderzoek’ op onze website. Dus vindt u het leuk om mee te darten of om een (kleine) bijdrage te doneren ten behoeve van het onderzoek naar prostaatkanker, dan kunt u zich aanmelden via de website van Stichting Bulls Eye (www.stichtingbullseye.nl).

Succesvol gebruik van de ‘Urostation’ voor MRI-TRUS fusion prostaatbiopten

Eind 2012 is er, dankzij donaties, een nieuw echoapparaat (Urostation) aangeschaft voor een nieuw te starten MRI-studie binnen ERSPC Rotterdam. Met behulp van de Urostation kunnen MRI-beelden over de echobeelden van de prostaat worden gelegd waardoor het mogelijk is biopten te nemen, gericht op eventuele afwijkingen gezien op de MRI. Het toepassen van deze vernieuwde techniek kan handig zijn op het moment dat er bij een patiënt gedacht wordt aan prostaatkanker maar er uit een normale bioptsessie (biopten worden verspreid door de prostaat genomen) niets naar voren is gekomen. De techniek kan ook worden toegepast bij patiënten met een langzaam groeiende prostaatkanker die een actief afwachtend beleid volgen; met MRI-TRUS fusion prostaatbiopten wordt nagegaan of de prostaatkanker niet agressiever wordt.

Naast dat wij deze techniek gebruiken voor ons onderzoek, zijn we deze eind 2013 ook gaan gebruiken voor klinische doeleinden, en met groot succes! Urologen uit heel Nederland kunnen patiënten doorverwijzen naar het Erasmus MC om gebruik te maken van deze service. Elke dinsdag bestaat er de mogelijkheid om 2 patiënten een MRI en eventuele biopten op dezelfde dag aan te bieden. Er is momenteel zelfs zoveel animo dat dit aantal is uitgebreid naar 3 patiënten; een uitbreiding naar 4 patiënten ligt op de loer.

Er is kortom een duidelijke behoefte vanuit urologen en patiënten voor het gebruik van deze techniek. Bovendien krijgen wij zeer tevreden reacties van zowel urologen alsook patiënten. Wij willen de donateurs van SWOP-Research dan ook hartelijk danken voor het mogelijk maken van de aankoop van dit apparaat!

Afdeling Urologie, Erasmus MC en STAR MDC werken samen om de Prostaatwijzer in de eerstelijnszorg te valideren

Op 27 mei 2014 organiseerden de afdeling Urologie, Erasmus MC en STAR MDC een nascholingsavond voor huisartsen. Thema: het prostaatconsult en de prostaatwijzer.

Het idee voor de samenwerking tussen de afdeling Urologie, Erasmus MC en STAR MDC is ontstaan doordat het voor huisartsen lastig is het risico op prostaatkanker in te schatten op basis van alleen een PSA test. Door naast de bepaling van de PSA ook een rectaal toucher en een prostaatecho uit te voeren, kan met behulp van de prostaatwijzer op wetenschappelijke wijze het risico op prostaatkanker worden bepaald. Op basis van die informatie kan de huisarts vervolgens besluiten de patiënt door te verwijzen naar de tweedelijn voor een biopt of om de patiënt onder eigen supervisie te houden. Voor de afdeling Urologie levert dit onderzoek waardevolle data waarmee dr. Monique Roobol de wijzer ook in een eerstelijnssetting kan valideren.

Een pilotonderzoek is inmiddels gestart en de eerste patiënten zijn geïncludeerd! Wordt vervolgd.

Prostaatwijzerapp gepresenteerd tijdens het Amerikaans Urologen Congres in Orlando

Het weekend van 16-21 mei stond in het teken van het Amerikaans Urologen Congres, dit jaar georganiseerd in Orlanda, USA. Dr. Monique Roobol presenteerde ook hier de Prostaatwijzerapp tijdens één van de vele sessies die het congres kende. En met succes; het aantal downloads van de app nam direct toe.  

Prof. Jonas Hugosson presenteert 13-jaar follow-up gegevens ERSPC tijdens de EAU 2014 te Stockholm

Vijf jaar geleden, in 2009, was het Prof. Schröder die de doorbraak op het gebied van prostaatkankerscreening mocht verkondigen tijdens de EAU (toen ook georganiseerd in Stockholm). De ERSPC studie toonde na 9 jaar follow-up aan dat screenen op prostaatkanker zin heeft.

Nu 5 jaar later, was het de beurt aan Prof. Hugosson – die de taken van Prof. Schröder als internationaal coördinator heeft overgenomen – een update te geven over het effect van prostaatkankerscreening na 13-jaar follow-up. De resultaten zullen binnenkort worden gepubliceerd in Lancet.  

De prostaatwijzerapp gepresenteerd in Stockholm

Afgelopen weekend (11-15 april 2014) stond in het teken van het jaarlijkse Europese urologencongres (EAU), dit jaar georganiseerd in Stockholm. Dr. Monique Roobol presenteerde op maandag 14 april de prostaatwijzerapp, welke is gebaseerd op Rotterdamse ERSPC data. Tijdens het gehele congres heeft de afdeling Urologie, Erasmus MC de prostaatwijzerapp ook gepromoot in onze ‘Prostate Cancer Risk Calculator Booth’.

 

Darts against cancer 2014

Ook dit jaar organiseert Darts Against Cancer weer een dartsmarathon. SWOP-Research is erg blij dat de Stichting Bulls Eye zich weer zal inzetten voor onze onderzoekstichting. De dartsmarathon zal plaatsvinden in het weekend van vrijdag 5 en zaterdag 6 september 2014. Vindt u het leuk om mee te darten of wilt u een (kleine) bijdrage doneren ten behoeve van onze stichting, dan kunt u zich aanmelden via de website van Stichting Bulls Eye (www.stichtingbullseye.nl).

Darts against cancer

In het weekend van 6-8 september 2013 zette de Stichting Bull’s Eye zich in voor onderzoek naar prostaatkanker. Ze organiseerden een dartsmarathon ‘Darts Against Cancer’ en haalden daarmee een bedrag van € 11.150,- op.

Op donderdag 28 november waren de vrijwilligers van ‘Darts Against Cancer’ te gast in het laboratorium van Prof. Guido Jenster, Erasmus MC, Josephine Nefkens Instituut. Er volgden uitleg over het werk van pathologen, er werd een prostaatpreparaat getoond en tot slot isoleerden we DNA.

De middag werd afgesloten met een presentatie van dr. Monique Roobol en een gezellige borrel. Als SWOP-Research zijn we erg blij dat we iets kleins hebben kunnen terugdoen voor de vrijwilligers van ‘Darts Against Cancer’.

De prostaatwijzer gaat mobiel

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan een mobiele app van de prostaatwijzer. En eindelijk is het dan zover! De app voor professionals (medisch specialisten en huisartsen) is verkrijgbaar voor Iphone en Android. Zie ook het onderstaande artikel in European Urology Today.

November = Movember

Sinds een aantal jaar staat de maand November ook wel bekend als ‘Movember’. De maand waarin er bij vele mannen weer een snor op hun bovenlip verschijnt. Met hun ‘Mo’s’ werven mannen fondsen en vergroten ze de bewustwording van prostaat- en teelbalkanker. Movember steunt wereldklasse mannelijke gezondheidsprogramma’s (waaronder de PRIAS studie – zie kopje projecten) die vechten tegen prostaat- en teelbalkanker en de daarbij gepaard gaande geestelijke gezondheidsproblemen. Deze programma’s zijn gericht op bewustwording en educatie, leven met en na kanker, psychisch gezond blijven, leven na en met een psychische aandoening en onderzoek om een permanente impact te hebben op het gezicht van de man.

Prof.dr. Chris Bangma, afdelingshoofd Urologie, Erasmus MC en bestuurslid van SWOP-Research maakt zich met zijn team ook dit jaar weer sterk voor deze actie. Op de foto treft u de Erasmus MC collega’s die ook dit jaar hun snor zullen laten groeien voor het goede doel.

Donateurvergadering 31 oktober 2013

Op donderdag 31 oktober 2013 waren het bestuur en de donateurs van SWOP-Research te gast bij Aegon te Den Haag voor haar jaarlijkse donateurvergadering. Tijdens deze avond werden de donateurs op de hoogte gesteld van de activiteiten van SWOP-Research gedurende de periode 2012-2013. Prof.dr. Fritz H. Schröder, dhr. Fred W. Knol ra, dr. Monique Roobol, drs. Jolanda Salman (promovenda) en dhr. drs. Leonard Bokhorst (promovendus) verzorgden presentaties tijdens deze avond.

Darts against cancer - 6-8 september 2013

In het weekend van 6-8 september organiseerde de Stichting Bull's Eye wederom een dartsmarathon. Tijdens dit evenement werd er 48 uur achter elkaar gedart. De opbrengsten van de marathon kwamen ten goede aan de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Prostaatkanker Research.

Stichting Bull's Eye probeert via sportieve acties verschillende goede doelen te steunen. De afgelopen twee jaar is de opbrengst van Darts Against Cancer ten bate gekomen van SWOP-Research.

Op 6 september opende Peter Loos de Darts Against Cancer marathon. Prof. Guido Jenster en één van de deelnemers namen het tegen elkaar op. De wedstrijd werd maar nipt verloren door Prof. Jenster.

Gedurende het hele weekend werden er acties gevoerd door de Stichting Bull's Eye; er kon worden ingezet op het aantal Bull's Eyes dat gegooid zou worden, er werden lootjes verkocht en deelnemers stortten hun persoonlijke sponsorgelden. Aan het eind van de actie werd er ook nog een kleine veiling gehouden; alles voor het goede doel.

Op zondagavond 8 september 2013 waren Mevr. Bonnema en Prof. Jenster al vroeg aanwezig. Rond de klok van half negen werden de potjes geteld en kon het eindbedrag bekend worden gemaakt. Het resultaat: een prachtig bedrag van € 11.150,- werd opgehaald. Een hele mooie prestatie, gezien de huidige economische situatie en het kleine aantal personen dat zich voor Stichting Bull's Eye inzet. Bij het overhandigen van de cheque aan Mevr. Bonnema en Prof. Jenster liepen de emoties hoog op.

SWOP-Research is Stichting Bull's Eye zeer dankbaar voor hun inzet voor onze Stichting! Op 28 november a.s. zullen alle vrijwilligers die Darts Against Cancer dit jaar weer mede mogelijk hebben gemaakt, worden getrakteerd op een rondleiding op het laboratorium van Prof. Jenster, Erasmus MC, Josephine Nefkens Instituut.